ReadyPlanet.com
เสรีภาพนิสิตนักศึกษาในพระปรมาภิไธย
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 เมื่อเวลา 17.00 น. ห้อง 207 ตึก 1 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กลุ่มประชาคมจุฬาฯ เพื่อประชาชน จัดเสวนาในหัวข้อ “เสรีภาพนิสิตนักศึกษาในพระปรมาภิไธย” โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา คือ ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์ ม. ธรรมศาสตร์ รักชาติ วงศ์อธิชาติ รองเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) และ ศรันย์ ฉุยฉาย สมาชิกกลุ่มประชาคมจุฬาฯ เพื่อประชาชน (ซีซีพี) โดยมีนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมวงเสวนากว่า 150 คน[/indent]
ปิยบุตร แสงกนกกุล หนึ่งในสมาชิกคณะนิติราษฎร์ อธิบายภาพรวมของอำนาจสถาบันพระมหากษัตริยในสังคมไทย โดยชี้ว่า สถานะของสถาบันฯ ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีอำนาจมากเกินควรจะเป็นในระบอบประชาธิปไตย มิได้เป็นมาแต่ไหนแต่ไรตามที่หลายๆ คนอาจได้รับรู้ เนื่องจากในความเป็นจริง สถาบันกษัตริย์ถูกยกระดับให้มีอำนาจเท่าที่เป็นในปัจจุบันตั้งแต่สมัยจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์เป็นต้นมา ซึ่งนับเป็นเพียง 40-50 ปีของการช่วงชิงทางความคิดและอุดมการณ์ระหว่างคู่ขัดแย้งฝ่ายต่างๆ ในประวัติศาสตร์เท่านั้น เช่นเดียวกับการรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ที่สะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างนักการเมืองจากการเลือกตั้ง และฝ่ายจารีตนิยมที่ใช้การโฆษณาชวนเชื่อ ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินไปของสนามที่ต่อสู้เชิงความ คิดที่ยังไม่สิ้นสุดในสังคมไทย
เพื่อที่จะสร้างและรักษาระบอบประชาธิปไตยให้ธำรงอยู่ ปิยบุตรชี้ว่า สถาบันกษัตริย์จำเป็นต้องปรับตัวให้อยู่ได้กับประชาธิปไตย โดยแยกการใช้อำนาจจากรัฐให้เป็นเพียงหน่วยทางการเมืองหน่วยหนึ่ง ซึ่งทำให้กษัตริย์ไม่สามารถใช้อำนาจใดๆ ผ่านรัฐได้อีกต่อไป โดยในทางรูปธรรมนั้นหมายถึง การไม่อนุญาตให้กษัตริย์สามารถทำอะไรเองได้ เนื่องจากผู้ที่รับผิดชอบคือผู้สนองพระบรมราชโองการ รวมถึงการไม่อนุญาตให้กษัตริย์แสดงพระราชดำรัสสดต่อสาธารณะ และการสาบานต่อรัฐสภาในฐานะประมุขว่าจะพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญ เป็นต้น
ด้านรักชาติ วงศ์อธิชาติ นศ. ปีที่ 3 จากคณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของนิสิตนักศึกษาที่ถูกจำกัดลงจากอดีต โดยชี้ว่า ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นับเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อความเท่าเทียม และเสรีภาพในการหาความรู้ อย่างไรก็ตาม หลังจากยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่รับเอาอุดมการณ์กษัตริย์นิยมมาใช้ ผ่านพิธีกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเพลงมหาวิทยาลัย การให้นักศึกษาเข้ารับฟังการทรงแสดงดนตรี ในขณะเดียวกันก็ทำให้ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประสาสน์การมหาวิทยาลัยกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องบูชากราบไหว้ ซึ่งรักชาติมองว่า แทนที่สถาบันการศึกษาจะทำให้คนตั้งคำถามเรื่องสิทธิเสรีภาพ กลับเป็นเบ้าหลอมให้คนต้องอยู่ในกรอบที่คิดและเชื่อเหมือนๆ กัน
นอกจากนี้ ผู้ร่วมเสวนายังกล่าวถึงระเบียบต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่สะท้อนถึงระบบอำนาจนิยม เช่น ระบบโซตัส หรือการบังคับให้แต่งกายถูกระเบียบตามแบบอย่างชุดนิสิต “ในพระปรมาภิไธย” โดยสภาพดังกล่าว เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าแท้จริงแล้ว สังคมไทยล้วนอยู่ในพระปรมาภิไธย ซึ่งประชาชนไม่สามารถคิดและเห็นต่างได้ มิหนำซ้ำ นอกจากจะ “ห้าม” พูดและคิดแล้ว ยัง “ถูกบังคับให้พูด” เนื่องจากมีกลไกทางสังคมและทางกฎหมายดำรงอยู่ที่พร้อมจะคว่ำบาตรต่อผู้ที่ เห็นต่างทันที ซึ่งพิริยะดิศ มานิตย์ อาจารย์จากภาควิชาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ หนึ่งในผู้เข้าฟังการเสวนาดังกล่าวชี้ว่า การถูกบังคับให้พูดในสิ่งที่ไม่อยากพูด ก็เปรียบเสมือนกับการข่มขืนดีๆ นี่เอง
“สังคมที่คนถูกบังคับให้คิดให้เชื่อเหมือนๆกัน ก็เปรียบเสมือนสังคมนกเพนกวินที่ไม่ได้ใช้ความคิด อย่างนั้นมันไม่ใช่มนุษย์แล้ว เพราะมนุษย์ต้องสามารถคิดและเห็นต่างได้” พิริยะดิศกล่าว
รักชาติ กล่าวถึงการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วยว่า เป็นอุปสรรคสำคัญที่ไม่เพียงแต่จำกัดเสรีภาพทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนโดยรวม ซึ่งกรณีการตัดสินจำคุก 20 ปีของนายอำพล หรือ “อากง” ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ากฎหมายดังกล่าวมีปัญหา อย่างไรก็ตาม เขาชี้ว่า การรณรงค์เพื่อตระหนักรู้ความไม่เป็นธรรมของกฎหมายนี้ ไม่ควรมาจากความน่าสงสารหรือน่าเห็นอกเห็นใจต่อคดีอากงเท่านั้น เนื่องจากยังมีนักโทษการเมืองหลายคนยังถูกจำคุกด้วยกฎหมายอาญามาตรา 112 เช่น สมยศ พฤกษาเกษมสุข “สุรชัย แซ่ด่าน” และ”ดา ตอร์ปิโด” ซึ่งควรได้รับสิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

[indent]ทั้งนี้ ทางผู้จัดงานเปิดเผยว่า การจัดงานเสวนาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีอุปสรรค เนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยในการขอใช้ห้องทำกิจกรรมที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อภายหลังได้ทำเรื่องย้ายห้องจัดงานเสวนามาที่คณะรัฐศาสตร์ จึงสามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้[/indent]ดิน บัวแดง หนึ่งในกลุ่มผู้จัดงานให้ความเห็นว่า เป็นที่ชัดเจนว่าในรั้วมหาวิทยาลัยไม่มีเสรีภาพให้พูดคุยและถกเถียงใน ประเด็นสถาบันกษัตริย์ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีความสำคัญต่อนาคตของสังคมไทย ทั้งๆ ที่นักวิชาการและนิสิตนักศึกษา ควรจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนโดยเฉพาะในคณะที่เกี่ยวกับ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หากแต่เขารู้สึกว่า ในมหาวิทยาลัย กลับเป็นที่ที่เต็มไปด้วย “ความกลัว” และนอกจากจะไม่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการแล้ว กลับห้ามมิให้นิสิตนักศึกษาใช้พื้นที่ดังกล่าวให้เป็นประโยชน์อีกด้วย
ดิน บัวแดง นิสิตจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และหนึ่งในผู้จัดงานเปิดเผยว่า สาเหตุที่จัดงานเสวนาดังกล่าวขึ้นมา เพื่อต้องการให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเมืองมากขึ้น โดยเฉพาะในแง่การถกเถียงเรื่องสถาบันกษัตริย์
หากเราไม่มีเสรีภาพในการตำหนิ ก็จะไม่มีการประจบประแจงเกิดขึ้น
ข่าวสารจากสื่อมวลชน

ย้อนศึก2ตระกูล′เมืองมหาชัย′ ′ไกรวัตนุสสรณ์′ ′ทับสุวรรณ′
"นิติราษฎร์" รุกต่อ เปิดตัวคณะรณรงค์แก้ไขม.112-อภิปรายลบล้างผลพวงรัฐประหาร รับปีใหม่
สารวัตรเฉลิมที่แท้ก็ขี้คุย
10 ข่าวช็อกโลกแห่งปี 2011
เหลืองปะทะแดงหน้ากงสุลมะกัน บนความขัดแย้งม.112
ประวัติผู้นำหญิงในประวัติศาสตร์ พระนางคลีโอพัตรา
ศาลออกหมายจับ "ครรชิต ทับสุวรรณ" ส.ส.ปชป. ยิงดับนายกอบจ.สมุทรสาคร
รมว.คลังสั่งฟื้นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่ราชพัสดุ
เขื่อนภูมิพล ออกแถลงการณ์ ยืนยันเขื่อนแข็งแรง
"เฉลิม"ลั่นต้องรื้อรธน. คลอดมิ.ย.56 ยื่นแก้291ปลายธันวา "เพื่อไทย"ล่า5หมื่นชื่อหนุน
คำขวัญวันเด็ก: นัยแฝงของบริบทไทย
วิปรัฐบาลเดินหน้าแก้รธน.กรุยทางส.ส.ร.
"ประชาธิปไตย" หากประชาชนต้องการแล้วก็ไม่มีใครขัดขวางได้
ปิดแล้วเกือบ 400 ยูอาร์แอล ตั้งอนุฯ-ศูนย์มอนิเตอร์กลางปิดเว็บหมิ่นเบื้องสูง-ไม่เหมาะสม
"เสก"ยังฟุ้ง! อ้างซี้"ทักษิณ-เนวิน"
60 ปี ธเนศวร์ เจริญเมือง: ล้านนายูโทเปีย กับ เส้นขอบฟ้าของสำนักท้องถิ่นนิยม
อนันตริยกรรม: พุทธศีลธรรมกับการไล่คนออกจากบ้าน
อนุสรณ์ อุณโณ:คิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคน (เสียที)
'แดง-พท.'สับขาหลอกแก้รธน.?
"มีชัย ฤชุพันธุ์"พูดชัดเจนครั้งแรก ว่าด้วยมาตรา 112 ...ต้องอ่าน!!!
ขยายความต่อ "กรณีประเทศไทย กับ ศาลอาญาระหว่างประเทศ" ............ดวงจำปา .
อย่านิ่งดูดาย
อีติ่ง จัดให้มันพี่น้อง!!!
ม.112 ถูกอ้างอย่างไร้ศีลธรรม จริยธรรม
ม.112 ไม่ใช่สาเหตุคดีหมิ่นฯ?
บันได9ขั้น เพื่อไทยแฉแผนล้มปู
8 องค์กรสิทธินานาชาติร้องไทย ยกฟ้อง ‘สมยศ’ ระบุ ‘กม. หมิ่น’ ขัดหลักสิทธิสากล
"บึ้มป่วน"สัญญาณเตือนรัฐบาล
สืบพยานคดี ‘สมยศ’ ที่เพชรบูรณ์ ทนายห่วงหนักไปสงขลาไม่ปลอดภัย
คณิต ณ นคร ให้สัมภาษณ์มติชน เผยที่มา “คุกการเมือง”
นักรัฐศาสตร์ ชี้ ภาพ"ยิ่งลักษณ์" ตรวจแถว 3 เหล่าทหาร แค่อาจทำให้รู้สึก "สบายใจ"(เท่านั้น)
เคลียร์ปัญหา “วิจารณ์เจ้าได้ -ไม่ได้”
คำเตือน ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
แรง!เปลือยอกเรียกร้องปล่อยอากง
ราชธรรมนูญ:ฝันจริงของ'ชาวน้ำเงินแท้'
ถึงเวลาแล้ว การปฏิวัติประชาชนจะต้องเกิด
เฉลิม เปิดเผยหลักฐานการเสียชีวิต เสธ แดง
อีกแล้ว!องคมนตรีเสือฮุบที่สาธารณะ
เปิดรายงาน คอป. ครั้ง2
ศรัตรูของประชาชนอยู่ทางนี้ครับ
เรื่องซึ้งๆ ที่ท่านอ่านแล้วต้องหลั่งน้ำตา
'นพดล'พลิก6ข้อเสนอปรองดองคิดเองไม่เอื้อ'ทักษิณ'
เอแบคโพลล์ ชี้ ปชช.10.3% ไม่คิดว่าการมีรัฐบาลประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ดี
พท.อย่าชะล่าใจหลงระเริงอำนาจ ระวังมิติใหม่เกิดแม้กระแสท่านทักษิณก็เอาไม่อยู่
"ดร.สุนัย"เอาจริง ยื่นเอกสาร"ศาลอาญาระหว่างประเทศ"
จดหมายถึง ดร. ทักษิณและรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ ผ่าน ดร. สุนัย (ในยุโรป)
การเข้ามอบตัวและติดคุก ของ อริสมันต์
เส้นทางชีวิต "อริสมันต์" ก่อนเข้ามอบตัว
เปลือยอกแรงก็จริงแต่ยังไม่เพียงพอที่จะปลดปล่อยอากง
ศาลไม่ให้ประกันอริสมันต์คดีก่อการร้าย ชี้คดีโทษสูง
จำคุกตลอดชีวิต ดาโอ๊ะ ท่าน้ำ articleCopyright © 2011 All Rights Reserved.
New Page 4

www.redlp.com